Zašto uopšte razmišljamo o dobitku i posedovanju, kada je jedina stvar koja je čoveku potrebna je to da postoji i da umre potpuno ispunjen.


zato-uopte-razmiljamo-o-dobitku-i-posedovanju-kada-jedina-stvar-koja-oveku-potrebna-to-da-postoji-i-da-umre-potpuno-ispunjen
antoan de sent egziperizatouopterazmiljamodobitkuposedovanjukadajedinastvarkojačovekupotrebnatodapostojiumrepotpunoispunjenzašto uopšteuopšte razmišljamorazmišljamo oo dobitkudobitku ii posedovanjukada jeje jedinajedina stvarstvar kojakoja jeje čovekučoveku potrebnapotrebna jeda postojipostoji ii dada umreumre potpunopotpuno ispunjenzašto uopšte razmišljamouopšte razmišljamo orazmišljamo o dobitkuo dobitku idobitku i posedovanjukada je jedinaje jedina stvarjedina stvar kojastvar koja jekoja je čovekuje čoveku potrebnačoveku potrebna jeje to dada postoji ipostoji i dai da umreda umre potpunoumre potpuno ispunjenzašto uopšte razmišljamo ouopšte razmišljamo o dobitkurazmišljamo o dobitku io dobitku i posedovanjukada je jedina stvarje jedina stvar kojajedina stvar koja jestvar koja je čovekukoja je čoveku potrebnaje čoveku potrebna jepotrebna je to daje to da postojida postoji i dapostoji i da umrei da umre potpunoda umre potpuno ispunjenzašto uopšte razmišljamo o dobitkuuopšte razmišljamo o dobitku irazmišljamo o dobitku i posedovanjukada je jedina stvar kojaje jedina stvar koja jejedina stvar koja je čovekustvar koja je čoveku potrebnakoja je čoveku potrebna ječoveku potrebna je to dapotrebna je to da postojije to da postoji ida postoji i da umrepostoji i da umre potpunoi da umre potpuno ispunjen

Sve zbunjuju te male stvari sa ljubavlju, ali u stvarnosti, ljubav je jedina stvar u svetu koja odbija sve zlo i koja te uvek iznova učini da se osećaš dobro. -Meša Selimović
sve-zbunjuju-te-male-stvari-ljubavlju-ali-u-stvarnosti-ljubav-jedina-stvar-u-svetu-koja-odbija-sve-zlo-i-koja-te-uvek-iznova-uini-da-se-osea-dobro
Ljubav je jedina stvar koja se umnožava kad se dijeli. -Vesna Krmpotić
ljubav-jedina-stvar-koja-se-umnoava-kad-se-dijeli
Najbolja stvar na ovom svetu, koja može čoveku da se dogodi, jeste da se rodi srećan. -Mark Tven
najbolja-stvar-na-ovom-svetu-koja-moe-oveku-da-se-dogodi-jeste-da-se-rodi-srean
Na svetu ne postoji stvar koja se zove polu-sloboda. -Nelson Mandela
na-svetu-ne-postoji-stvar-koja-se-zove-polusloboda
Uvek sam mislio da možemo da razmišljamo pozitivno, baš kao što razmišljamo negativno. -Džejms A. Boldvin
uvek-sam-mislio-da-moemo-da-razmiljamo-pozitivno-ba-kao-to-razmiljamo-negativno