„Zauvek“ je, ipak, samo reč.. Velike reči obično imaju malu grešku i smanjuju se za mrvičak svaki put kad ih izgovoriš. Ni od mog „zauvek“ nije ostalo bog zna šta.


zauvek-ipak-samo-re-velike-rei-obino-imaju-malu-greku-i-smanjuju-se-za-mrviak-svaki-put-kad-ih-izgovori-ni-od-mog-zauvek-nije-ostalo-bog-zna
Đorđe balašević„zauvek“ipaksamorečvelikerečiobičnoimajumalugrekusmanjujusezamrvičaksvakiputkadihizgovoriodmog„zauvek“nijeostalobogznata„zauvek“ jesamo rečvelike rečireči običnoobično imajuimaju malumalu greškugrešku ii smanjujusmanjuju sese zaza mrvičakmrvičak svakisvaki putput kadkad ihih izgovorišni odod mogmog „zauvek“„zauvek“ nijenije ostaloostalo bogbog znazna štavelike reči običnoreči obično imajuobično imaju maluimaju malu greškumalu grešku igrešku i smanjujui smanjuju sesmanjuju se zase za mrvičakza mrvičak svakimrvičak svaki putsvaki put kadput kad ihkad ih izgovorišni od mogod mog „zauvek“mog „zauvek“ nije„zauvek“ nije ostalonije ostalo bogostalo bog znabog zna šta

I dalje trazim put do srca tvog,ali nema nas,nema vise.I dalje trazim njega,al ga odneo bog i sa lica mog suze brise….LAZO VOLIM TE.Vrati se……& ...
i-dalje-trazim-put-do-srca-tvogali-nema-nasnema-visei-dalje-trazim-njegaal-ga-odneo-bog-i-lica-mog-suze-briselazo-volim-tevrati-se
Ko drvo nije razumio prvo, pa tek onda sadio, nije ništa uradio. I shvatiće kad tad da ne zna šta je hlad. -Đorđe Balašević
ko-drvo-nije-razumio-prvo-pa-tek-onda-sadio-nije-uradio-i-shvatie-kad-tad-da-ne-zna-hlad
Naša najveća snaga nije u tome da nikad ne padnemo, već da se svaki put kad padnemo – podignemo. -Konfučije
naa-najvea-snaga-nije-u-tome-da-nikad-ne-padnemo-ve-da-se-svaki-put-kad-padnemo-podignemo
Naša najveća slava nije u tome da nikada ne padnemo, već da se svaki put kad padnemo podignemo. -Konfučije
naa-najvea-slava-nije-u-tome-da-nikada-ne-padnemo-ve-da-se-svaki-put-kad-padnemo-podignemo