Zavidi li ko gubavome? Ne zavidi. Zašto onda poneko zavidi zlome, kad je zlo veća bolest od gube? Guba je bolest tela, a zlo je bolest duše.


zavidi-li-ko-gubavome-ne-zavidi-zato-onda-poneko-zavidi-zlome-kad-zlo-vea-bolest-od-gube-guba-bolest-tela-a-zlo-bolest-e
nikolaj velimirovićzavidilikogubavomenezavidizatoondaponekozavidizlomekadzlovećabolestodgubegubateladuezavidi lili koko gubavomene zavidizašto ondaonda ponekoponeko zavidizavidi zlomekad jeje zlozlo većaveća bolestbolest odod gubeguba jeje bolestbolest telazlo jeje bolestbolest dušezavidi li koli ko gubavomezašto onda ponekoonda poneko zavidiponeko zavidi zlomekad je zloje zlo većazlo veća bolestveća bolest odbolest od gubeguba je bolestje bolest telaa zlo jezlo je bolestje bolest dušezavidi li ko gubavomezašto onda poneko zavidionda poneko zavidi zlomekad je zlo većaje zlo veća bolestzlo veća bolest odveća bolest od gubeguba je bolest telaa zlo je bolestzlo je bolest dušezašto onda poneko zavidi zlomekad je zlo veća bolestje zlo veća bolest odzlo veća bolest od gubea zlo je bolest duše

Svaki lekar je kao Vilhelm Tel: treba mu mnogo znanja i veštine da pogodi bolest a ne bolesnika. Bolest je najčešće mala, a bolesnik mnogo veći. Utešno je samo to što ni bolest ne može preživeti grešku lekara.Kad je bolest smrtna, onda je sama smrt lek.Strah nije telesna bolest. Strah je ubica duše.O monasi, postoje dve vrste bolesti. Fizička bolest i mentalna bolest. Postoje ljudi koji kao da su lišeni fizičkih bolesti tokom godinu ili dve, čak i tokom sto godina i više. Ali retki su oni u ovome svetu koji su lišeni mentalne bolesti čak i za trenutak, sem onih koji su se oslobodili mentalnih nečistoća.Ljubav je ozbiljna mentalna bolest.Ako siromah zavidi bogatašu, onda nije ništa bolji od njega.