Zavisnik je neprijatelj samom sebi, jer strada od zla koje je sam prouzrokovao.


zavisnik-neprijatelj-samom-sebi-jer-strada-od-zla-koje-sam-prouzrokovao
monteskjezavisnikneprijateljsamomsebijerstradaodzlakojesamprouzrokovaozavisnik jeje neprijateljneprijatelj samomsamom sebijer stradastrada odod zlazla kojekoje jeje samsam prouzrokovaozavisnik je neprijateljje neprijatelj samomneprijatelj samom sebijer strada odstrada od zlaod zla kojezla koje jekoje je samje sam prouzrokovaozavisnik je neprijatelj samomje neprijatelj samom sebijer strada od zlastrada od zla kojeod zla koje jezla koje je samkoje je sam prouzrokovaozavisnik je neprijatelj samom sebijer strada od zla kojestrada od zla koje jeod zla koje je samzla koje je sam prouzrokovao

Ovisnik je neprijatelj samom sebi, jer strada od zla koji je sam sebi prouzrokovao.Postigao sam stvari koje su mi bitne, a uništiću ih jer samom sebi govorim da su izgubile smisao. Znam da je to laž, da su i dalje bitne i da ću, ako uništim njih, uništiti i samog sebe.Kada sam zaista počeo voleti sebe, prestao sam samom sebi krasti svoje vreme, i prestao sam praviti grandiozne projekte za budućnost. Danas radim samo ono što mi donosi radost i sreću. Radim stvari koje volim raditi i koje vesele moje srce i činim to na svoj vlastiti način i u svom vlastitom ritmu. Danas znam da se to zove jednostavnost.Onaj koji smera osvetu čini zlo samom sebi, jer postaje zao.Čovek je često sam sebi najveći neprijatelj.Ono što svako o sebi samom misli, određuje njegovu sudbinu.