Završiću našu priču s' jednim 'moglo je biti, ali nije. I ko zna,kroz par godina kad sretnemo se,pričaćemo o nama kroz šalu,možda,mada ni jednom ni drugom neće biti smešno u dubini duše. A onda jednog jutra shvatićeš,kao i ja,da oni što se bude na drugoj strani kreveta nisu mi. I više neće biti smešno,već tužno. Nedostajaće mi ona tvoja druga strana mene da upotpuni mozaik moje životne priče.


zavriu-nau-priu-s-jednim-moglo-biti-ali-nije-i-ko-znakroz-godina-kad-sretnemo-sepriaemo-o-nama-kroz-alumodamada-jednom-drugom-nee-biti-smeno-u
Đorđe balaševićzavrićunaupričujednim'moglobitialinijekoznakrozgodinakadsretnemosepričaćemonamakrozalumoždamadajednomdrugomnećebitismenodubinidueondajednogjutrashvatićekaojadaonitosebudenadrugojstranikrevetanisumiviesmenovećtužnonedostajaćemionatvojadrugastranamenedaupotpunimozaikmoježivotnepričezavršiću našunašu pričupriču ss' jednimjednim 'moglomoglo jeje bitiali nijei kopar godinagodina kadkad sretnemoo namanama krozni jednomjednom nini drugomdrugom nećeneće bitibiti smešnosmešno uu dubinidubini dušeonda jednogjednog jutraoni štošto sese budebude nana drugojdrugoj stranistrani krevetakreveta nisunisu mii viševiše nećeneće bitinedostajaće mimi onaona tvojatvoja drugadruga stranastrana menemene dada upotpuniupotpuni mozaikmozaik mojemoje životneživotne pričezavršiću našu pričunašu priču spriču s' jednims' jednim 'moglojednim 'moglo jemoglo je bitipar godina kadgodina kad sretnemoo nama krozni jednom nijednom ni drugomni drugom nećedrugom neće bitineće biti smešnobiti smešno usmešno u dubiniu dubini dušea onda jednogonda jednog jutraoni što sešto se budese bude nabude na drugojna drugoj stranidrugoj strani krevetastrani kreveta nisukreveta nisu mii više nećeviše neće bitinedostajaće mi onami ona tvojaona tvoja drugatvoja druga stranadruga strana menestrana mene damene da upotpunida upotpuni mozaikupotpuni mozaik mojemozaik moje životnemoje životne priče

Ne mogu biti tu za nju, a uvek ću očekivati da on bude tu za mene. Ne mogu kad joj bude najteže doći i zagrliti je, mada znam da ona mene bi. -Đorđe Balašević
ne-mogu-biti-za-nju-a-uvek-u-oekivati-da-on-bude-za-mene-ne-mogu-kad-joj-bude-najtee-doi-i-zagrliti-mada-znam-da-ona-mene-bi
Ako sumhjaš u svoju veru, onda to već nije vera. Vera je samo onda vera kad u tebi nema ni pomisli da bi ono u šta ti veruješ moglo biti neistina. -Lav Tolstoj
ako-sumhja-u-svoju-veru-onda-to-ve-nije-vera-vera-samo-onda-vera-kad-u-tebi-nema-pomisli-da-bi-ono-u-ti-veruje-moglo-biti-neistina
Život je poput priče, nije važno koliko je dug, već koliko je dobar. Ono što je prošlo, više ne postoji, ono što će biti, još nije došlo. Postoji samo ...
ivot-poput-prie-nije-vano-koliko-dug-ve-koliko-dobar-ono-to-prolo-vie-ne-postoji-ono-to-e-biti-jo-nije-dolo-postoji-samo