Zbog nerazumevanja i neprodiranja u suštinu stvari lutali smo i preporađali se tako dugo, i vi i ja.


zbog-nerazumevanja-i-neprodiranja-u-sutinu-stvari-lutali-smo-i-preporaali-se-tako-dugo-i-vi-i-ja
gotama budazbognerazumevanjaneprodiranjasutinustvarilutalismopreporađalisetakodugovijazbog nerazumevanjanerazumevanja ii neprodiranjaneprodiranja uu suštinusuštinu stvaristvari lutalilutali smosmo ii preporađalipreporađali sese takotako dugoi vivi ii jazbog nerazumevanja inerazumevanja i neprodiranjai neprodiranja uneprodiranja u suštinuu suštinu stvarisuštinu stvari lutalistvari lutali smolutali smo ismo i preporađalii preporađali sepreporađali se takose tako dugoi vi ivi i jazbog nerazumevanja i neprodiranjanerazumevanja i neprodiranja ui neprodiranja u suštinuneprodiranja u suštinu stvariu suštinu stvari lutalisuštinu stvari lutali smostvari lutali smo ilutali smo i preporađalismo i preporađali sei preporađali se takopreporađali se tako dugoi vi i jazbog nerazumevanja i neprodiranja unerazumevanja i neprodiranja u suštinui neprodiranja u suštinu stvarineprodiranja u suštinu stvari lutaliu suštinu stvari lutali smosuštinu stvari lutali smo istvari lutali smo i preporađalilutali smo i preporađali sesmo i preporađali se takoi preporađali se tako dugo

Zbog svega što smo najlepše hteli hocu uz mene nocas da kreneš. -Miroslav Mika Antić
zbog-svega-to-smo-najlepe-hteli-hocu-uz-mene-nocas-da-krene
Kad bi znala kakvi su mi snovi , nikada me ne bi pustila da spavam tako dugo. -Đorđe Balašević
kad-bi-znala-kakvi-su-mi-snovi-nikada-me-ne-bi-pustila-da-spavam-tako-dugo
Sve smo učinili da buduća pokolenja još dugo pominju ne samo nas, nego i našu familiju. -Petar Lazić
sve-smo-uinili-da-budua-pokolenja-jo-dugo-pominju-ne-samo-nas-nego-i-nau-familiju