Zbog te žene, jedine koju sam volio u životu, zbog nje, izgubljene, zbog nje, otete, postao sam tvrđi i zatvoreniji prema svakome. Osjećao sam se poharan, i nisam davao ni drugima ono što nisam mogao dati njoj. Možda sam se svetio sebi i ljudima, nehotice i neznajući. Boljela me, odsutna .


zbog-te-ene-jedine-koju-sam-volio-u-ivotu-zbog-nje-izgubljene-zbog-nje-otete-postao-sam-tvri-i-zatvoreniji-prema-svakome-osjeao-sam-se-poharan-i-nisam
meša selimovićzbogteženejedinekojusamvolioživotuzbognjeizgubljeneotetepostaotvrđizatvorenijipremasvakomeosjećaosepoharannisamdavaodrugimaonotomogaodatinjojmoždasvetiosebiljudimanehoticeneznajućiboljelameodsutnazbog tete ženejedine kojukoju samsam voliovolio uu životuzbog njezbog njepostao samsam tvrđitvrđi ii zatvorenijizatvoreniji premaprema svakomeosjećao samsam sese poharani nisamnisam davaodavao nini drugimadrugima onoono štošto nisamnisam mogaomogao datidati njojmožda samsam sese svetiosvetio sebisebi ii ljudimanehotice ii neznajućiboljela meodsutnazbog te ženejedine koju samkoju sam voliosam volio uvolio u životupostao sam tvrđisam tvrđi itvrđi i zatvorenijii zatvoreniji premazatvoreniji prema svakomeosjećao sam sesam se poharani nisam davaonisam davao nidavao ni drugimani drugima onodrugima ono štoono što nisamšto nisam mogaonisam mogao datimogao dati njojmožda sam sesam se svetiose svetio sebisvetio sebi isebi i ljudimanehotice i neznajući

Nikada nisam živio bez vjere i ne bih niti dana bez nje mogao, ali sam cijeli svoj život mogao bez crkve. -Herman Hese
nikada-nisam-ivio-bez-vjere-i-ne-bih-niti-dana-bez-nje-mogao-ali-sam-cijeli-svoj-ivot-mogao-bez-crkve