Zdravlje nadmašuje sva moguća dobra tako znatno da je zdrav prosjak sretniji od bolesnog kralja.


zdravlje-nadmauje-sva-mogua-dobra-tako-znatno-da-zdrav-prosjak-sretniji-od-bolesnog-kralja
artur Šopenhauerzdravljenadmaujesvamogućadobratakoznatnodazdravprosjaksretnijiodbolesnogkraljazdravlje nadmašujenadmašuje svasva mogućamoguća dobradobra takotako znatnoznatno dada jeje zdravzdrav prosjakprosjak sretnijisretniji odod bolesnogbolesnog kraljazdravlje nadmašuje svanadmašuje sva mogućasva moguća dobramoguća dobra takodobra tako znatnotako znatno daznatno da jeda je zdravje zdrav prosjakzdrav prosjak sretnijiprosjak sretniji odsretniji od bolesnogod bolesnog kraljazdravlje nadmašuje sva mogućanadmašuje sva moguća dobrasva moguća dobra takomoguća dobra tako znatnodobra tako znatno datako znatno da jeznatno da je zdravda je zdrav prosjakje zdrav prosjak sretnijizdrav prosjak sretniji odprosjak sretniji od bolesnogsretniji od bolesnog kraljazdravlje nadmašuje sva moguća dobranadmašuje sva moguća dobra takosva moguća dobra tako znatnomoguća dobra tako znatno dadobra tako znatno da jetako znatno da je zdravznatno da je zdrav prosjakda je zdrav prosjak sretnijije zdrav prosjak sretniji odzdrav prosjak sretniji od bolesnogprosjak sretniji od bolesnog kralja

Zdravlje, to je zdrav duh u zdravom telu. -Homer
zdravlje-to-zdrav-duh-u-zdravom-telu
Danas svako ima mobilni telefon, ali mnogi nemaju kome da telefoniraju. Nikada sastaviti sva dobra. -Momo Kapor
danas-svako-ima-mobilni-telefon-ali-mnogi-nemaju-kome-da-telefoniraju-nikada-sastaviti-sva-dobra
Čovek nadmašuje životinju govorom, a ona njega ćutanjem.
ovek-nadmauje-ivotinju-govorom-a-ona-njega-utanjem
Ni zdravlje nije sve; svako je zdrav ko se tako oseća; bilo je bolesnika punih volje za životom koji su je negovali do samog kraja i bilo je zdravih koji su venuli mučeni strahom od patnje. -Herman Hese
ni-zdravlje-nije-sve-svako-zdrav-ko-se-tako-osea-bilo-bolesnika-punih-volje-za-ivotom-koji-su-negovali-do-samog-kraja-i-bilo-zdravih-koji-su