Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja, sve je ništa.


zdravlje-nije-sve-ali-bez-zdravlja-sve
artur Šopenhauerzdravljenijesvealibezzdravljasvenitazdravlje nijenije sveali bezbez zdravljasve jeje ništazdravlje nije sveali bez zdravljasve je ništa

Ništa nije bilo, ništa neće biti, sve jeste, sve ima svoje bitisanje i sadašnjost.Mašta je puno važnija od znanja. Može se sve znati, ali ništa ne napraviti, dok se sa malo mašte može napraviti sve.Najveća sreća ne zavisi od životnih okolnosti u koje nas je slučaj postavio, već je uvek rezultat dobre savesti, dobrog zdravlja, zanimanja i slobode da težimo dobrim stvarima. Mudro je učenje koje nas upućuje da probamo sve stvari, ali da se čvrsto držimo onoga što je dobro.Uverio sam se da ništa nije apsolutno tačno ni istinito, da sve zavisi od ličnog opažanja.Zdravlje bez novca-gotova bolest.Što sam bivao stariji, sve manje su me ispunjavala sitna zadovoljstva koja mi je život pružao i sve jasnije sam shvatao gde treba tražiti prave izvore radosti i smisla. Naučio sam da biti voljen ne znači ništa, a da je voleti sve, da je sposobnost da osećamo ono što daje lepotu i vrednost našem postojanju.