Zena bez oblina je kao farmerke bez dzepova.. Ne znas gde da stavis ruke..


zena-bez-oblina-kao-farmerke-bez-dzepova-ne-znas-gde-da-stavis-ruke
zenabezoblinakaofarmerkedzepovaneznasgdedastavisrukezena bezbez oblinaoblina jeje kaokao farmerkefarmerke bezbez dzepovane znasznas gdegde dada stavisstavis rukezena bez oblinabez oblina jeoblina je kaoje kao farmerkekao farmerke bezfarmerke bez dzepovane znas gdeznas gde dagde da stavisda stavis rukezena bez oblina jebez oblina je kaooblina je kao farmerkeje kao farmerke bezkao farmerke bez dzepovane znas gde daznas gde da stavisgde da stavis rukezena bez oblina je kaobez oblina je kao farmerkeoblina je kao farmerke bezje kao farmerke bez dzepovane znas gde da stavisznas gde da stavis ruke

Carstvo bez krune, država bez vojske, zemlja bez žene, bogatstvo bez novca, mudrost bez škole, kuhinja bez mesa, molitva bez prestanka, veza sa nebesima bez prekida, slavopoj Hristu bez umora, smrt bez žaljenja — to vam je Sveta gora.Život bez pobune je kao godina bez proleća. Pobuna bez istine je kao prolece u suvoj, neplodnoj pustinji. Život, pobuna i istina jesu Sveto trojstvo koje se ne može odvajati ni menjati.Na ovoj zemlji ne može biti dobrote bez mržnje ni veličine bez zavisti, kao što nema ni najmanjeg predmeta bez sjenke.Ljubav bez lepote je kao cveće bez mirisa, a tek plodovi bez semenki … Život, ljubav i lepota jesu Sveto trojstvo u jednome slobodnom, nezavisnom biću; ono se ne može menjati, niti odvajati.Znas onaj osecaj kad ga vidis? Odseku ti se i ruke i noge, ne znas gde da gledas, u stomaku centrifuga, izgubis glas. E, ja znam. To je TAJ osecajŽivot bez knjiga žedan je život, a život bez poezije je kao život bez slika.