Zlo je kad snaga živi bez razuma, ali nije ni dobro kada razum živi bez snage.


zlo-kad-snaga-ivi-bez-razuma-ali-nije-dobro-kada-razum-ivi-bez-snage
maksim gorkizlokadsnagaživibezrazumaalinijedobrokadarazumsnagezlo jeje kadkad snagasnaga živiživi bezbez razumaali nijenije nini dobrodobro kadakada razumrazum živiživi bezbez snagezlo je kadje kad snagakad snaga živisnaga živi bezživi bez razumaali nije ninije ni dobroni dobro kadadobro kada razumkada razum živirazum živi bezživi bez snagezlo je kad snagaje kad snaga živikad snaga živi bezsnaga živi bez razumaali nije ni dobronije ni dobro kadani dobro kada razumdobro kada razum živikada razum živi bezrazum živi bez snagezlo je kad snaga živije kad snaga živi bezkad snaga živi bez razumaali nije ni dobro kadanije ni dobro kada razumni dobro kada razum žividobro kada razum živi bezkada razum živi bez snage

Zlo je kada snaga živi bez razuma, ali nije ni dobro kada razum živi bez snage. -Maksim Gorki
zlo-kada-snaga-ivi-bez-razuma-ali-nije-dobro-kada-razum-ivi-bez-snage
Hodaćemo bez razloga, radovaćemo se bez razloga, smijaćemo se bez razloga, s jednim jedinim razlogom, što smo živi i što se volimo. A kud ćeš veći razlog. -Meša Selimović
hodaemo-bez-razloga-radovaemo-se-bez-razloga-smijaemo-se-bez-razloga-s-jednim-jedinim-razlogom-to-smo-ivi-i-to-se-volimo-a-kud-e-vei-razlog
Ko živi bez dece ne zna za žalost; ko umire bez dece ne zna za radost! -Nemačka poslovica
ko-ivi-bez-dece-ne-zna-za-alost-ko-umire-bez-dece-ne-zna-za-radost