Zlo je kada snaga živi bez razuma, ali nije ni dobro kada razum živi bez snage.


zlo-kada-snaga-ivi-bez-razuma-ali-nije-dobro-kada-razum-ivi-bez-snage
maksim gorkizlokadasnagaživibezrazumaalinijedobrorazumsnagezlo jeje kadakada snagasnaga živiživi bezbez razumaali nijenije nini dobrodobro kadakada razumrazum živiživi bezbez snagezlo je kadaje kada snagakada snaga živisnaga živi bezživi bez razumaali nije ninije ni dobroni dobro kadadobro kada razumkada razum živirazum živi bezživi bez snagezlo je kada snagaje kada snaga živikada snaga živi bezsnaga živi bez razumaali nije ni dobronije ni dobro kadani dobro kada razumdobro kada razum živikada razum živi bezrazum živi bez snagezlo je kada snaga živije kada snaga živi bezkada snaga živi bez razumaali nije ni dobro kadanije ni dobro kada razumni dobro kada razum žividobro kada razum živi bezkada razum živi bez snage

Zlo je kad snaga živi bez razuma, ali nije ni dobro kada razum živi bez snage. -Maksim Gorki
zlo-kad-snaga-ivi-bez-razuma-ali-nije-dobro-kada-razum-ivi-bez-snage
Hodaćemo bez razloga, radovaćemo se bez razloga, smijaćemo se bez razloga, s jednim jedinim razlogom, što smo živi i što se volimo. A kud ćeš veći razlog. -Meša Selimović
hodaemo-bez-razloga-radovaemo-se-bez-razloga-smijaemo-se-bez-razloga-s-jednim-jedinim-razlogom-to-smo-ivi-i-to-se-volimo-a-kud-e-vei-razlog
Smrt nije kada umires…Smrt je kada nekog volis ,a bez njega ostajes, jer to boli vise nego kada umires! !♥ ♥ ♥
smrt-nije-kada-umiressmrt-kada-nekog-volis-a-bez-njega-ostajes-jer-to-boli-vise-nego-kada-umires
Ko živi bez dece ne zna za žalost; ko umire bez dece ne zna za radost! -Nemačka poslovica
ko-ivi-bez-dece-ne-zna-za-alost-ko-umire-bez-dece-ne-zna-za-radost