Zlo koje jedno drugom nanosimo vreme briše i srce zaboravlja, ali časovi sreće ostaju – njihov sjaj je u nama.


zlo-koje-jedno-drugom-nanosimo-vreme-brie-i-srce-zaboravlja-ali-asovi-sree-ostaju-njihov-sjaj-u-nama
herman hesezlokojejednodrugomnanosimovremebriesrcezaboravljaaličasovisrećeostajunjihovsjajnamazlo kojekoje jednojedno drugomdrugom nanosimonanosimo vremevreme brišebriše ii srcesrce zaboravljaali časovičasovi srećesreće ostajuostaju –– njihovnjihov sjajsjaj jeu namazlo koje jednokoje jedno drugomjedno drugom nanosimodrugom nanosimo vremenanosimo vreme briševreme briše ibriše i srcei srce zaboravljaali časovi srećečasovi sreće ostajusreće ostaju –ostaju – njihov– njihov sjajnjihov sjaj jesjaj je uje u namazlo koje jedno drugomkoje jedno drugom nanosimojedno drugom nanosimo vremedrugom nanosimo vreme brišenanosimo vreme briše ivreme briše i srcebriše i srce zaboravljaali časovi sreće ostajučasovi sreće ostaju –sreće ostaju – njihovostaju – njihov sjaj– njihov sjaj jenjihov sjaj je usjaj je u namazlo koje jedno drugom nanosimokoje jedno drugom nanosimo vremejedno drugom nanosimo vreme brišedrugom nanosimo vreme briše inanosimo vreme briše i srcevreme briše i srce zaboravljaali časovi sreće ostaju –časovi sreće ostaju – njihovsreće ostaju – njihov sjajostaju – njihov sjaj je– njihov sjaj je unjihov sjaj je u nama

Šta je potrebno jednom čoveku… Jedna ruka koju može da stegne… I jedno srce koje će moći da ga razume…
potrebno-jednom-oveku-jedna-ruka-koju-moe-da-stegne-i-jedno-srce-koje-e-moi-da-ga-razume
Mogli su oni jedno bez drugog. Mogli su čak biti s drugima, pronaći nove ljubavi, okrenuti leđa jedno drugom. Ali su se uvek vraćali. Bili su isti – ...
mogli-su-oni-jedno-bez-drugog-mogli-su-ak-biti-s-drugima-pronai-nove-ljubavi-okrenuti-a-jedno-drugom-ali-su-se-uvek-vraali-bili-su-isti
Nisu se slagali mnogo. Zapravo, svađali su se sve vreme. Izazivali jedno drugo svakog dana, ali uprkos njihovim razlikama, imali su jednu zajedničku osobinu & ...
nisu-se-slagali-mnogo-zapravo-svaali-su-se-sve-vreme-izazivali-jedno-drugo-svakog-dana-ali-uprkos-njihovim-razlikama-imali-su-jednu-zajedniku-osobinu
Liderstvo i učenje su neophodni jedno drugom. -Džon F. Kenedi
liderstvo-i-uenje-su-neophodni-jedno-drugom
Možda i nismo bili jedno za drugo… Možda i jesmo, ali je vreme pogrešno. Sve se dešava sa razlogom, ako nam je suđeno, naći ćemo se ponovo…
moda-i-nismo-bili-jedno-za-drugo-moda-i-jesmo-ali-vreme-pogreno-sve-se-deava-razlogom-ako-nam-sueno-nai-emo-se-ponovo