Zloba je neukrotiva, pa i onda kada joj učinite najveće dobročinstvo.


zloba-neukrotiva-pa-i-onda-kada-joj-uinite-najvee-dobroinstvo
ezopzlobaneukrotivapaondakadajojučinitenajvećedobročinstvozloba jeje neukrotivapa ii ondaonda kadakada jojjoj učiniteučinite najvećenajveće dobročinstvozloba je neukrotivapa i ondai onda kadaonda kada jojkada joj učinitejoj učinite najvećeučinite najveće dobročinstvopa i onda kadai onda kada jojonda kada joj učinitekada joj učinite najvećejoj učinite najveće dobročinstvopa i onda kada joji onda kada joj učiniteonda kada joj učinite najvećekada joj učinite najveće dobročinstvo

Zloba dolazi uvek od nemoći.Zloba jede dušu kao rđa gvožđe.U proleće, mi smo najlepša zemlja na svetu i to svi znaju, pa nam zavide. Gospode – pitaju – zašto si zasuo obiljem Srbiju? Dao joj prijatnu klimu, bogate žitnice, guste šume; dao si joj brze reke, visoke planine, dao si joj rodnu godinu, dao si joj sve. Tačno! – Odgovara Gospod Bog. Ali sam joj zato dao i Srbe.onaj osecaj kada joj je do sexa…. a ono dosla tetka ranije…….Kada ste samopouzdani, može biti veoma zabavno. A dok se zabavljate, možete da učinite neverovatne stvari.Ne traži razgovor s mrtvacom, a ni dobročinstvo od škrtca.