Znaš li koliko sam puta poželeo da budem Sunce u tvome osmehu od kojeg ćeš blistati celoga života…


zna-li-koliko-sam-puta-poeleo-da-budem-sunce-u-tvome-osmehu-od-kojeg-e-blistati-celoga-ivota
znalikolikosamputapoželeodabudemsuncetvomeosmehuodkojegćeblistaticelogaživota…znaš lili kolikokoliko samsam putaputa poželeopoželeo dada budembudem suncesunce uu tvometvome osmehuosmehu odod kojegkojeg ćešćeš blistatiblistati celogaceloga života…znaš li kolikoli koliko samkoliko sam putasam puta poželeoputa poželeo dapoželeo da budemda budem suncebudem sunce usunce u tvomeu tvome osmehutvome osmehu odosmehu od kojegod kojeg ćeškojeg ćeš blistatićeš blistati celogablistati celoga života…znaš li koliko samli koliko sam putakoliko sam puta poželeosam puta poželeo daputa poželeo da budempoželeo da budem sunceda budem sunce ubudem sunce u tvomesunce u tvome osmehuu tvome osmehu odtvome osmehu od kojegosmehu od kojeg ćešod kojeg ćeš blistatikojeg ćeš blistati celogaćeš blistati celoga života…znaš li koliko sam putali koliko sam puta poželeokoliko sam puta poželeo dasam puta poželeo da budemputa poželeo da budem suncepoželeo da budem sunce uda budem sunce u tvomebudem sunce u tvome osmehusunce u tvome osmehu odu tvome osmehu od kojegtvome osmehu od kojeg ćešosmehu od kojeg ćeš blistatiod kojeg ćeš blistati celogakojeg ćeš blistati celoga života…

Jednom sam poželeo da me ti nazoveš kad budem sam. I kada budem daleko. I eto, prva želja mi se ispunila. Nadam se da drugu neću morati da čekam toliko dugo. -Đorđe Balašević
jednom-sam-poeleo-da-me-ti-nazove-kad-budem-sam-i-kada-budem-daleko-i-eto-prva-elja-mi-se-ispunila-nadam-se-da-drugu-neu-morati-da-ekam-toliko-dugo
Znaš, nekada nije bitno koliko smo puta nekome oprostili, ako sve to ima smisla. -Milica Jakovljević Mir-Jam
zna-nekada-nije-bitno-koliko-smo-puta-nekome-oprostili-ako-sve-to-ima-smisla
Kada sam imao 6 godina, hteo sam da budem kuvar. Kada sam napunio 7, želeo sam da budem Napoleon. I moja ambicija je nastavila da raste posle toga. -Salvador Dali
kada-sam-imao-6-godina-hteo-sam-da-budem-kuvar-kada-sam-napunio-7-eleo-sam-da-budem-napoleon-i-moja-ambicija-nastavila-da-raste-posle-toga