Znaš prijatelju, ja sam nju voleo. Ono mislim, baš voleo. Istinski, ludo i bez razmišljanja. Bila mi je jedina. Moja tajna, ona najveća. Sa mnogima sam bio, al' sam nju nosio u srcu. Najviše mi je trebala, a eto. Baš njoj sam najviše boli nanosio. Nisam mogao da prihvatim činjenicu da volim, pa sam je terao od sebe. Stalno joj se vraćao, a ustvari bežao od nje. U jednom trenutku pokazao bih joj da mi je stalo, a u sledećem dokazao da sam đubre.


zna-prijatelju-ja-sam-nju-voleo-ono-mislim-ba-voleo-istinski-ludo-i-bez-razmiljanja-bila-mi-jedina-moja-tajna-ona-najvea-sa-mnogima-sam-bio-al-sam
Đorđe balaševićznaprijateljujasamnjuvoleoonomislimbaistinskiludobezrazmiljanjabilamijedinamojatajnaonanajvećamnogimabioal'nosiosrcunajvietrebalaetobanjojnajviebolinanosionisammogaodaprihvatimčinjenicuvolimpateraoodsebestalnojojsevraćaoustvaribežaonjejednomtrenutkupokazaobihstalosledećemdokazaođubreznaš prijateljuja samsam njunju voleoono mislimbaš voleoludo ii bezbez razmišljanjabila mimi jeje jedinamoja tajnaona najvećasa mnogimamnogima samsam bioal' samsam njunju nosionosio uu srcunajviše mimi jeje trebalabaš njojnjoj samsam najvišenajviše boliboli nanosionisam mogaomogao dada prihvatimprihvatim činjenicučinjenicu dada volimpa samsam jeje teraoterao odod sebestalno jojjoj sese vraćaoustvari bežaobežao odod njeu jednomjednom trenutkutrenutku pokazaopokazao bihbih jojjoj dada mimi jeje stalou sledećemsledećem dokazaodokazao dada samsam đubreja sam njusam nju voleoludo i bezi bez razmišljanjabila mi jemi je jedinasa mnogima sammnogima sam bioal' sam njusam nju nosionju nosio unosio u srcunajviše mi jemi je trebalabaš njoj samnjoj sam najvišesam najviše bolinajviše boli nanosionisam mogao damogao da prihvatimda prihvatim činjenicuprihvatim činjenicu dačinjenicu da volimpa sam jesam je teraoje terao odterao od sebestalno joj sejoj se vraćaoa ustvari bežaoustvari bežao odbežao od njeu jednom trenutkujednom trenutku pokazaotrenutku pokazao bihpokazao bih jojbih joj dajoj da mida mi jemi je staloa u sledećemu sledećem dokazaosledećem dokazao dadokazao da samda sam đubre

I onda će znati da je jedina koju sam ikad voleo. Da sam sve druge voleo tamnom stranom srca. Štedeći se. Učeći se kako ću najbolje voleti nju, kada je konačno nađem.Nikad je nisam prevario, nasmejao sam je za tri života, poklonio sam joj lančić sa malom zlatnom gitarom. Ali, nisam je voleo, neka mi Bog oprosti. A ipak, govorila je da sam njeno sve.Radije se mirim sa svojom samoćom, ako u ovom trenutku pokušavam od nje da pobegnem, nikada više neću naći partnera. Ako je prihvatim, umesto da se borim protiv nje, možda će se stvari promeniti. Videla sam da je samoća jača kada pokušamo da joj se suprotstavimo, ali postaje slaba kad na nju jednostavno ne obraćamo pažnju.Volio sam je tako lako, a tako sam teško to znao pokazati, a onda odjednom raspored madeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi je u koje zvijezde se trebam zagledati i tako, eto ti pjesma, ludo jedna.Zbog te žene, jedine koju sam volio u životu, zbog nje, izgubljene, zbog nje, otete, postao sam tvrđi i zatvoreniji prema svakome. Osjećao sam se poharan, i nisam davao ni drugima ono što nisam mogao dati njoj. Možda sam se svetio sebi i ljudima, nehotice i neznajući. Boljela me, odsutna .Stavio sam joj ruku ispod brade i pokušao vrlo nespretno da joj okrenem glavu prema meni. Nikada nisam bio opušten u takvim situacijama. Onda sam joj dao lagani poljubac.