Znaš prijatelju, ja sam nju voleo. Ono mislim, baš voleo. Istinski, ludo i bez razmišljanja. Bila mi je jedina. Moja tajna, ona najveća. Sa mnogima sam bio, al' sam nju nosio u srcu. Najviše mi je trebala, a eto. Baš njoj sam najviše boli nanosio. Nisam mogao da prihvatim činjenicu da volim, pa sam je terao od sebe. Stalno joj se vraćao, a ustvari bežao od nje. U jednom trenutku pokazao bih joj da mi je stalo, a u sledećem dokazao da sam đubre.


zna-prijatelju-ja-sam-nju-voleo-ono-mislim-ba-voleo-istinski-ludo-i-bez-razmiljanja-bila-mi-jedina-moja-tajna-ona-najvea-sa-mnogima-sam-bio-al-sam
Đorđe balaševićznaprijateljujasamnjuvoleoonomislimbaistinskiludobezrazmiljanjabilamijedinamojatajnaonanajvećamnogimabioal'nosiosrcunajvietrebalaetobanjojnajviebolinanosionisammogaodaprihvatimčinjenicuvolimpateraoodsebestalnojojsevraćaoustvaribežaonjejednomtrenutkupokazaobihstalosledećemdokazaođubreznaš prijateljuja samsam njunju voleoono mislimbaš voleoludo ii bezbez razmišljanjabila mimi jeje jedinamoja tajnaona najvećasa mnogimamnogima samsam bioal' samsam njunju nosionosio uu srcunajviše mimi jeje trebalabaš njojnjoj samsam najvišenajviše boliboli nanosionisam mogaomogao dada prihvatimprihvatim činjenicučinjenicu dada volimpa samsam jeje teraoterao odod sebestalno jojjoj sese vraćaoustvari bežaobežao odod njeu jednomjednom trenutkutrenutku pokazaopokazao bihbih jojjoj dada mimi jeje stalou sledećemsledećem dokazaodokazao dada samsam đubreja sam njusam nju voleoludo i bezi bez razmišljanjabila mi jemi je jedinasa mnogima sammnogima sam bioal' sam njusam nju nosionju nosio unosio u srcunajviše mi jemi je trebalabaš njoj samnjoj sam najvišesam najviše bolinajviše boli nanosionisam mogao damogao da prihvatimda prihvatim činjenicuprihvatim činjenicu dačinjenicu da volimpa sam jesam je teraoje terao odterao od sebestalno joj sejoj se vraćaoa ustvari bežaoustvari bežao odbežao od njeu jednom trenutkujednom trenutku pokazaotrenutku pokazao bihpokazao bih jojbih joj dajoj da mida mi jemi je staloa u sledećemu sledećem dokazaosledećem dokazao dadokazao da samda sam đubre

I onda će znati da je jedina koju sam ikad voleo. Da sam sve druge voleo tamnom stranom srca. Štedeći se. Učeći se kako ću najbolje voleti nju, kada je konačno nađem. -Đorđe Balašević
i-onda-e-znati-da-jedina-koju-sam-ikad-voleo-da-sam-sve-druge-voleo-tamnom-stranom-srca-tedei-se-uei-se-kako-u-najbolje-voleti-nju-kada-konano-naem
Nikad je nisam prevario, nasmejao sam je za tri života, poklonio sam joj lančić sa malom zlatnom gitarom. Ali, nisam je voleo, neka mi Bog oprosti. A ipak, govorila je da sam njeno sve. -Đorđe Balašević
nikad-nisam-prevario-nasmejao-sam-za-tri-ivota-poklonio-sam-joj-lani-malom-zlatnom-gitarom-ali-nisam-voleo-neka-mi-bog-oprosti-a-ipak-govorila-da
Stavio sam joj ruku ispod brade i pokušao vrlo nespretno da joj okrenem glavu prema meni. Nikada nisam bio opušten u takvim situacijama. Onda sam joj dao lagani poljubac. -Čarls Bukovski
stavio-sam-joj-ruku-ispod-brade-i-pokuao-vrlo-nespretno-da-joj-okrenem-glavu-prema-meni-nikada-nisam-bio-oputen-u-takvim-situacijama-onda-sam-joj-dao