Znaš, stalo mi je. Ali se uporno ponašam kao da nije. Gradim oko sebe zid do kojeg niko ne može doći, ali ima jedna caka. Priđi. Reci mi riječ i taj će se zid pokazati kao jedna obična kula od karata koja izgleda moćno dok ne dođe nešto pred čim pada.


zna-stalo-mi-ali-se-uporno-ponaam-kao-da-nije-gradim-oko-sebe-zid-do-kojeg-niko-ne-moe-doi-ali-ima-jedna-caka-prii-reci-mi-rije-i-taj-e-se-zid
Đorđe balaševićznastalomialiseupornoponaamkaodanijegradimokosebeziddokojegnikonemožedoćialiimajednacakapriđireciriječtajćepokazatiobičnakulaodkaratakojaizgledamoćnodokdođenetopredčimpadastalo mimi jeali sese upornouporno ponašamponašam kaokao dada nijegradim okooko sebesebe zidzid dodo kojegkojeg nikoniko nene možemože doćiali imaima jednajedna cakareci mimi riječriječ ii tajtaj ćeće sese zidzid pokazatipokazati kaokao jednajedna običnaobična kulakula odod karatakarata kojakoja izgledaizgleda moćnomoćno dokdok nene dođedođe neštonešto predpred čimčim padastalo mi jeali se upornose uporno ponašamuporno ponašam kaoponašam kao dakao da nijegradim oko sebeoko sebe zidsebe zid dozid do kojegdo kojeg nikokojeg niko neniko ne možene može doćiali ima jednaima jedna cakareci mi riječmi riječ iriječ i taji taj ćetaj će seće se zidse zid pokazatizid pokazati kaopokazati kao jednakao jedna običnajedna obična kulaobična kula odkula od karataod karata kojakarata koja izgledakoja izgleda moćnoizgleda moćno dokmoćno dok nedok ne dođene dođe neštodođe nešto prednešto pred čimpred čim pada

Gradim oko sebe zid do kojeg nitko ne može doći, ali ima jedna caka ….
gradim-oko-sebe-zid-do-kojeg-nitko-ne-moe-doi-ali-ima-jedna-caka
PRIJATELJICA: Ja sam najlijepsa najpametnija i tebi najdraza osoba na svijetu. JA: Nisi, ima jedna koju volim kao samu sebe…. PRIATELJICA: Pa ja ofc
prijateljica-ja-sam-najlijepsa-najpametnija-i-tebi-najdraza-osoba-na-svijetu-ja-nisi-ima-jedna-koju-volim-kao-samu-sebe-priateljica-pa-ja-ofc
Pesnik je čovek kao i svi, zidar koji gradi svoj zid: graditelj vrata i prozora. -Nikanor Para
pesnik-ovek-kao-i-svi-zidar-koji-gradi-svoj-zid-graditelj-vrata-i-prozora