Znaš, ti i ja se krećemo paralelno jedno pored drugog. Gledamo se, svako iz svog voza. A je li možeš jednom u životu, samo jedan jedini put da zaboraviš sve vagone, vozove, koloseke i da mi pružiš ruku i dozvoliš mi da te grlim do kraja putovanja..


zna-ti-i-ja-se-kreemo-paralelno-jedno-pored-drugog-gledamo-se-svako-iz-svog-voza-a-li-moe-jednom-u-ivotu-samo-jedan-jedini-put-da-zaboravi-sve-vagone
Đorđe balaševićznatijasekrećemoparalelnojednoporeddrugoggledamosesvakoizsvogvozalimožejednomživotusamojedanjediniputdazaboravisvevagonevozovekolosekemipružirukudozvolitegrlimdokrajaputovanjati ii jaja sese krećemokrećemo paralelnoparalelno jednojedno poredpored drugoggledamo sesvako iziz svogsvog vozaje lili možešmožeš jednomjednom uu životusamo jedanjedan jedinijedini putput dada zaboravišzaboraviš svesve vagonekoloseke ii dada mimi pružišpružiš rukuruku ii dozvolišdozvoliš mimi dada tete grlimgrlim dodo krajakraja putovanjati i jai ja seja se krećemose krećemo paralelnokrećemo paralelno jednoparalelno jedno poredjedno pored drugogsvako iz svogiz svog vozaa je lije li možešli možeš jednommožeš jednom ujednom u životusamo jedan jedinijedan jedini putjedini put daput da zaboravišda zaboraviš svezaboraviš sve vagonekoloseke i dai da mida mi pružišmi pružiš rukupružiš ruku iruku i dozvoliši dozvoliš midozvoliš mi dami da teda te grlimte grlim dogrlim do krajado kraja putovanja

Vidjeli su se jedan jedini put, a već su bili potrebni jedno drugom. Šta bi se tek desilo kad bi nastavili da se sreću.Mi možemo razumeti jedan drugog, ali svako od nas može da protumači samo sebe samog.I kad se jednom u dubokoj starosti sretnemo u nekom domu penzionera, pa pred Novu godinu ili neki drugi praznik odigramo zajedno jedan valcer ili tango, i zaljubimo se jedno u drugo 3681. put, neka i to bude samo prva ljubav i nijedna više.Moja me nesreća naučila samo jedno: jedini način da se nastavi živeti je nastaviti živeti. Reći “mogu ja to” i kad zapravo ne možeš.Je l’ možeš samo da legneš pored mene i zagrliš me? Staviš ruke oko mog struka i privučeš me bliže sebi i tražiš da ti kažem sve? I da slušaš? Ali ...Ako imaš prošlost kojom nisi zadovoljan, sada je trenutak da je zaboraviš. Zamisli neku novu priču o svom životu i povjeruj u nju.  Usredotoči se samo na trenutke u kojima si uspjevao ono što si želio i ta snaga će ti pomoći da postigneš sve što hoćeš.