Znala sam da pripadam javnosti i svetu. Ne zato što sam bila talentovana ili lepa, već zato što nisam pripadala ničemu i nikom drugom.


znala-sam-da-pripadam-javnosti-i-svetu-ne-zato-to-sam-bila-talentovana-ili-lepa-ve-zato-to-nisam-pripadala-emu-i-nikom-drugom
merlin monroeznalasamdapripadamjavnostisvetunezatotobilatalentovanaililepavećnisampripadalaničemunikomdrugomznala samsam dada pripadampripadam javnostijavnosti ii svetune zatozato štošto samsam bilabila talentovanatalentovana iliili lepaveć zatozato štošto nisamnisam pripadalapripadala ničemuničemu ii nikomnikom drugomznala sam dasam da pripadamda pripadam javnostipripadam javnosti ijavnosti i svetune zato štozato što samšto sam bilasam bila talentovanabila talentovana ilitalentovana ili lepaveć zato štozato što nisamšto nisam pripadalanisam pripadala ničemupripadala ničemu iničemu i nikomi nikom drugomznala sam da pripadamsam da pripadam javnostida pripadam javnosti ipripadam javnosti i svetune zato što samzato što sam bilašto sam bila talentovanasam bila talentovana ilibila talentovana ili lepaveć zato što nisamzato što nisam pripadalašto nisam pripadala ničemunisam pripadala ničemu ipripadala ničemu i nikomničemu i nikom drugomznala sam da pripadam javnostisam da pripadam javnosti ida pripadam javnosti i svetune zato što sam bilazato što sam bila talentovanašto sam bila talentovana ilisam bila talentovana ili lepaveć zato što nisam pripadalazato što nisam pripadala ničemušto nisam pripadala ničemu inisam pripadala ničemu i nikompripadala ničemu i nikom drugom

Znala je da je ta ljubav nemoguća i baš zato - pošto se ničemu nije nadala - mogla je da prihvati mirne duše sve što je čeka na toj deonici životnog puta.Ukoliko sam javnosti napravio ikakvu uslugu, to je zato što strpljivo razmišljam.Oni su se smejali meni zato što sam drugačiji. Ja sam se smejao njima zato što su svi isti.Ne, neću ja sav umreti – duša će mi u svetoj liri nadživeti prah i neće istruliti… I dugo ću biti drag narodu zato, što sam lirom budio lepa osećanja, što sam u mom okrutnom veku proslavio Slobodu i tražio u cara milosti za one koji su dopali nevolje.Mi smo oboje tako blizu neba, gospođo. Vi zato što ste lijepi, ja – zato što sam star.Naša ljubav prema drugima ne slabi zato što su oni mrtvi, već zato što umiremo mi.