Znam da postoje stvari koje nikad neće biti niti su bile zabavne. Takođe znam da ismevanje može biti štit, ali nikako oružje.


znam-da-postoje-stvari-koje-nikad-nee-biti-niti-su-bile-zabavne-takoe-znam-da-ismevanje-moe-biti-tit-ali-nikako-oru
doroti parkerznamdapostojestvarikojenikadnećebitinitisubilezabavnetakođeznamismevanjemožetitalinikakooružjeznam dada postojepostoje stvaristvari kojekoje nikadnikad nećeneće bitibiti nitiniti susu bilebile zabavnetakođe znamznam dada ismevanjeismevanje možemože bitibiti štitali nikakoznam da postojeda postoje stvaripostoje stvari kojestvari koje nikadkoje nikad nećenikad neće bitineće biti nitibiti niti suniti su bilesu bile zabavnetakođe znam daznam da ismevanjeda ismevanje možeismevanje može bitimože biti štitali nikako oružjeznam da postoje stvarida postoje stvari kojepostoje stvari koje nikadstvari koje nikad nećekoje nikad neće bitinikad neće biti nitineće biti niti subiti niti su bileniti su bile zabavnetakođe znam da ismevanjeznam da ismevanje možeda ismevanje može bitiismevanje može biti štitznam da postoje stvari kojeda postoje stvari koje nikadpostoje stvari koje nikad nećestvari koje nikad neće bitikoje nikad neće biti nitinikad neće biti niti suneće biti niti su bilebiti niti su bile zabavnetakođe znam da ismevanje možeznam da ismevanje može bitida ismevanje može biti štit

Ukoliko postoji država, ne može biti slobode, ali ukoliko ima slobode tu neće biti države. -Vladimir Lenjin
ukoliko-postoji-drava-ne-moe-biti-slobode-ali-ukoliko-ima-slobode-nee-biti-drave
Morate biti sigurni u sebe. Ukoliko niste, onda ćete biti neodlučni, defanzivni, a tu će biti mnogo stvari koje će raditi protiv vas. -Klint Istvud
morate-biti-sigurni-u-sebe-ukoliko-niste-onda-ete-biti-neodlu-defanzivni-a-e-biti-mnogo-stvari-koje-e-raditi-protiv-vas
Ne znam tačno sa čime će biti vođen III svetski rat, ali pouzdano znam da će četvrti biti vođen sa štapovima i kamenjem. -Albert Ajnštajn
ne-znam-no-ime-e-biti-vo-iii-svetski-rat-ali-pouzdano-znam-da-e-etvrti-biti-vo-tapovima-i-kamenjem
Znam, ne smijemo biti slabi i tužni ako smo pravi vjernici, ali to znam uzalud. Slab sam i tužan, i ne mislim da li sam pravi vjernik ili čovjek izgubljen u gluhoj samoći svijeta. -Meša Selimović
znam-ne-smijemo-biti-slabi-i-ako-smo-pravi-vjernici-ali-to-znam-uzalud-slab-sam-i-an-i-ne-mislim-da-li-sam-pravi-vjernik-ili-ovjek-izgubljen-u-gluhoj