Znam da se ovim svijetom vlada sa beskrajnom inteligencijom. Sve što nas okružuje, sve što postoji, dokazuje da postoje beskrajni zakoni iza toga. Ništa ne može poreći te činjenice. Ona je matematički tačna u svojoj preciznosti.


znam-da-se-ovim-svijetom-vlada-beskrajnom-inteligencijom-sve-to-nas-okruuje-sve-to-postoji-dokazuje-da-postoje-beskrajni-zakoni-iza-toga-ni-ne-moe
tomas edisonznamdaseovimsvijetomvladabeskrajnominteligencijomsvetonasokružujesvepostojidokazujepostojebeskrajnizakoniizatoganitanemožeporećitečinjeniceonamatematičkitačnasvojojpreciznostiznam dada sese ovimovim svijetomsvijetom vladavlada sasa beskrajnombeskrajnom inteligencijomsve štošto nasnas okružujesve štošto postojidokazuje dada postojepostoje beskrajnibeskrajni zakonizakoni izaiza toganišta nene možemože porećiporeći tete činjeniceona jeje matematičkimatematički tačnatačna uu svojojsvojoj preciznostiznam da seda se ovimse ovim svijetomovim svijetom vladasvijetom vlada savlada sa beskrajnomsa beskrajnom inteligencijomsve što nasšto nas okružujesve što postojidokazuje da postojeda postoje beskrajnipostoje beskrajni zakonibeskrajni zakoni izazakoni iza toganišta ne možene može porećimože poreći teporeći te činjeniceona je matematičkije matematički tačnamatematički tačna utačna u svojoju svojoj preciznosti

Naše misli utiču ne samo na nas, nego na sve što nas okružuje. Moramo da upućujemo dobre misli, pa će nam biti bolje. -Otac Tadej
nae-misli-utiu-ne-samo-na-nas-nego-na-sve-to-nas-okruuje-moramo-da-upuujemo-dobre-misli-pa-e-nam-biti-bolje
Sve što nas iritira kod drugih može nas dovesti do shvaćanja nas samih. -Karl Gustav Jung
sve-to-nas-iritira-kod-drugih-moe-nas-dovesti-do-shvaanja-nas-samih
Naravno da postoje trenutci kad se pitate koliko se još dugo možete baviti ovim poslom jer postoje neki aspekti koji nisu ugodni, posebno što se tiče načina života. Ali, ja jednostavno volim pobeđivati. -Ajrton Sena
naravno-da-postoje-trenutci-kad-se-pitate-koliko-se-jo-dugo-moete-baviti-ovim-poslom-jer-postoje-neki-aspekti-koji-nisu-ugodni-posebno-to-se-tie-naina
Strastvenim verovanjem u nešto što još uvek ne postoji, mi to stvaramo. Sve što ne postoji je ono što nismo dovoljno želeli. -Franc Kafka
strastvenim-verovanjem-u-neto-to-jo-uvek-ne-postoji-mi-to-stvaramo-sve-to-ne-postoji-ono-to-nismo-dovoljno-eleli
Posedovanje se dokazuje samo davanjem. Sve što niste spremni da date poseduje vas. -Andre Žid
posedovanje-se-dokazuje-samo-davanjem-sve-to-niste-spremni-da-date-poseduje-vas