Znam gdje idem i znam istinu. Ne moram biti ono što vi hoćete da budem. Slobodan sam da budem ono što ja hoću.


znam-gdje-idem-i-znam-istinu-ne-moram-biti-ono-to-vi-hoete-da-budem-slobodan-sam-da-budem-ono-to-ja-hou
muhamed aliznamgdjeidemznamistinunemorambitionotovihoćetedabudemslobodansambudemjahoćuznam gdjegdje idemidem ii znamznam istinune morammoram bitibiti onoono štošto vivi hoćetehoćete dada budemslobodan samsam dada budembudem onoono štošto jaja hoćuznam gdje idemgdje idem iidem i znami znam istinune moram bitimoram biti onobiti ono štoono što višto vi hoćetevi hoćete dahoćete da budemslobodan sam dasam da budemda budem onobudem ono štoono što jašto ja hoćuznam gdje idem igdje idem i znamidem i znam istinune moram biti onomoram biti ono štobiti ono što viono što vi hoćetešto vi hoćete davi hoćete da budemslobodan sam da budemsam da budem onoda budem ono štobudem ono što jaono što ja hoćuznam gdje idem i znamgdje idem i znam istinune moram biti ono štomoram biti ono što vibiti ono što vi hoćeteono što vi hoćete dašto vi hoćete da budemslobodan sam da budem onosam da budem ono štoda budem ono što jabudem ono što ja hoću

Šta vi mislite da treba da izaberem: da budem ljut na Boga zbog onoga što ja nemam ili da mu budem zahvalan za ono što vi imate? -Nik Vujičić
vi-mislite-da-treba-da-izaberem-da-budem-ljut-na-boga-zbog-onoga-to-ja-nemam-ili-da-mu-budem-zahvalan-za-ono-to-vi-imate
Kada sam imao 6 godina, hteo sam da budem kuvar. Kada sam napunio 7, želeo sam da budem Napoleon. I moja ambicija je nastavila da raste posle toga. -Salvador Dali
kada-sam-imao-6-godina-hteo-sam-da-budem-kuvar-kada-sam-napunio-7-eleo-sam-da-budem-napoleon-i-moja-ambicija-nastavila-da-raste-posle-toga
Jednom sam poželeo da me ti nazoveš kad budem sam. I kada budem daleko. I eto, prva želja mi se ispunila. Nadam se da drugu neću morati da čekam toliko dugo. -Đorđe Balašević
jednom-sam-poeleo-da-me-ti-nazove-kad-budem-sam-i-kada-budem-daleko-i-eto-prva-elja-mi-se-ispunila-nadam-se-da-drugu-neu-morati-da-ekam-toliko-dugo