Znam, ne smijemo biti slabi i tužni ako smo pravi vjernici, ali to znam uzalud. Slab sam i tužan, i ne mislim da li sam pravi vjernik ili čovjek izgubljen u gluhoj samoći svijeta.


znam-ne-smijemo-biti-slabi-i-ako-smo-pravi-vjernici-ali-to-znam-uzalud-slab-sam-i-an-i-ne-mislim-da-li-sam-pravi-vjernik-ili-ovjek-izgubljen-u-gluhoj
meša selimovićznamnesmijemobitislabitužniakosmopravivjernicialitoznamuzaludslabsamtužanmislimdalivjernikiličovjekizgubljengluhojsamoćisvijetane smijemosmijemo bitibiti slabislabi ii tužnitužni akoako smosmo pravipravi vjerniciznam uzaludslab samsam ii tužani nene mislimmislim dada lili samsam pravipravi vjernikvjernik iliili čovjekčovjek izgubljenizgubljen uu gluhojgluhoj samoćisamoći svijetane smijemo bitismijemo biti slabibiti slabi islabi i tužnii tužni akotužni ako smoako smo pravismo pravi vjerniciali to znamslab sam isam i tužani ne mislimne mislim damislim da lida li samli sam pravisam pravi vjernikpravi vjernik ilivjernik ili čovjekili čovjek izgubljenčovjek izgubljen uizgubljen u gluhoju gluhoj samoćigluhoj samoći svijeta

Duvan, marihuana, pivo, rakija, sve se to pravi od biljaka! Ozbiljno, mislim da sam vegeterijanac!
duvan-marihuana-pivo-rakija-sve-se-to-pravi-od-biljaka-ozbiljno-mislim-da-sam-vegeterijanac
Bili smo klinci i bilo je hladno i sneg je padao krupan. Te sam se zime zatreskao gadno, k'o pravi pubertetski tupan. -Đorđe Balašević
bili-smo-klinci-i-bilo-hladno-i-sneg-padao-krupan-te-sam-se-zime-zatreskao-gadno-ko-pravi-pubertetski-tupan