Znanje je blago koje svog vlasnika svugdje prati.


znanje-blago-koje-svog-vlasnika-svugdje-prati
kineske posloviceznanjeblagokojesvogvlasnikasvugdjepratiznanje jeje blagoblago kojekoje svogsvog vlasnikavlasnika svugdjesvugdje pratiznanje je blagoje blago kojeblago koje svogkoje svog vlasnikasvog vlasnika svugdjevlasnika svugdje pratiznanje je blago kojeje blago koje svogblago koje svog vlasnikakoje svog vlasnika svugdjesvog vlasnika svugdje pratiznanje je blago koje svogje blago koje svog vlasnikablago koje svog vlasnika svugdjekoje svog vlasnika svugdje prati

Znanje je svetlost koje osvetljava naš put kroz život. -Mihajlo Pupin
znanje-svetlost-koje-osvetljava-na-put-kroz-ivot
Znanje koje imamo je samo mrvica onoga što nemamo. -Platon
znanje-koje-imamo-samo-mrvica-onoga-to-nemamo
Znanje, to su zlatne lestvice preko kojih se ide u nebesa; znanje je svetlost koje osvetljava naš put kroz život i vodi nas u budućnost punu večne slave. -Mihajlo Pupin
znanje-to-su-zlatne-lestvice-preko-kojih-se-ide-u-nebesa-znanje-svetlost-koje-osvetljava-na-put-kroz-ivot-i-vodi-nas-u-budunost-punu-vene-slave