Znanje nije dovoljno, mora ga se znati i primeniti.


znanje-nije-dovoljno-mora-ga-se-znati-i-primeniti
geteznanjenijedovoljnomoragaseznatiprimenitiznanje nijenije dovoljnomora gaga sese znatiznati ii primenitiznanje nije dovoljnomora ga sega se znatise znati iznati i primenitimora ga se znatiga se znati ise znati i primenitimora ga se znati iga se znati i primeniti

Lakše je biti ministar nego berberin. Berberin, prvo, mora znati brijati, a drugo, mora paziti da nekog ne poseče, a ministar ne mora znati brijati niti mora paziti hoće li koga poseći, jer, i ako poseče, nije kriv.Lakše je biti ministar no berberin. Berberin, prvo, mora znati brijati, a drugo, mora paziti da koga ne poseče, a ministar niti mora znati brijati niti mora paziti hoće li koga poseći, jer, i ako poseče, nije kriv.Nije dovoljno imati znanje; treba ga primeniti. Nije dovoljno hteti nešto; treba delati.Čovjek mora biti dovoljno velik da prizna svoje pogreške, dovoljno pametan da od njih ima koristi i dovoljno jak da ih ispravi.Informacija nije znanje. Znanje nije mudrost. Mudrost nije istina. Istina nije lepota. Lepota nije ljubav. Ljubav nije muzika. Muzika je nešto najbolje.Kako mogu znati da ljubav prema životu nije obmana? Kako mogu znati da onaj ko se boji smrti nije nalik detetu koje se izgubilo i ne zna da je na putu kući?