Znao sam da joj se polako uvlačim pod kožu. Još jedna klinka, mislio sam, lako će pasti na svaku moju reč. Uvukao sam joj se pod kožu, tiho, lopovskim ...


znao-sam-da-joj-se-polako-uvlaim-pod-kou-jo-jedna-klinka-mislio-sam-lako-e-pasti-na-svaku-moju-re-uvukao-sam-joj-se-pod-kou-tiho-lopovskim
znaosamdajojsepolakouvlačimpodkožujojednaklinkamisliosamlakoćepastinasvakumojurečuvukaokožutiholopovskimznao samsam dada jojjoj sese polakopolako uvlačimuvlačim podpod kožujoš jednajedna klinkamislio samlako ćeće pastipasti nana svakusvaku mojumoju rečuvukao samsam jojjoj sese podpod kožulopovskimznao sam dasam da jojda joj sejoj se polakose polako uvlačimpolako uvlačim poduvlačim pod kožujoš jedna klinkalako će pastiće pasti napasti na svakuna svaku mojusvaku moju rečuvukao sam jojsam joj sejoj se podse pod kožu

Stavio sam joj ruku ispod brade i pokušao vrlo nespretno da joj okrenem glavu prema meni. Nikada nisam bio opušten u takvim situacijama. Onda sam joj dao lagani poljubac. -Čarls Bukovski
stavio-sam-joj-ruku-ispod-brade-i-pokuao-vrlo-nespretno-da-joj-okrenem-glavu-prema-meni-nikada-nisam-bio-oputen-u-takvim-situacijama-onda-sam-joj-dao
Ja znam, kad je to potrebno, skinuti lavlju kožu da bih navukao kožu lisice. -Napoleon Bonaparta
ja-znam-kad-to-potrebno-skinuti-lavlju-kou-da-bih-navukao-kou-lisice
Htela je da joj poklonim ceo svet. Ja sam to i ucinio – poklonio sam joj globus. :)
htela-da-joj-poklonim-ceo-svet-ja-sam-to-i-ucinio-poklonio-sam-joj-globus