Znas dobro da me malo ljubavi nece zadovoljiti. Isto kao sto ja znam da malo ljubavi neće zadovoljiti tebe. Ti i ja imamo jedan problem. Mi se ne zadovoljavamo, ...


znas-dobro-da-me-malo-ljubavi-nece-zadovoljiti-isto-kao-sto-ja-znam-da-malo-ljubavi-nee-zadovoljiti-tebe-ti-i-ja-imamo-jedan-problem-mi-se-ne
znasdobrodamemaloljubavinecezadovoljitiistokaostojaznamnećezadovoljititebetiimamojedanproblemmisenezadovoljavamoznas dobrodobro dada meme malomalo ljubaviljubavi necenece zadovoljitiisto kaokao stosto jaja znamznam dada malomalo ljubaviljubavi nećeneće zadovoljitizadovoljiti tebeti ii jaja imamoimamo jedanjedan problemmi sese nene zadovoljavamoznas dobro dadobro da meda me malome malo ljubavimalo ljubavi neceljubavi nece zadovoljitiisto kao stokao sto jasto ja znamja znam daznam da maloda malo ljubavimalo ljubavi nećeljubavi neće zadovoljitineće zadovoljiti tebeti i jai ja imamoja imamo jedanimamo jedan problemmi se nese ne zadovoljavamo

Nijedan stepen političkih sloboda neće zadovoljiti gladne mase. -Vladimir Lenjin
nijedan-stepen-politikih-sloboda-nee-zadovoljiti-gladne-mase
Više ne tražimo hleb, krov nad glavom i kaput; zadovoljavamo se sa malo vazduha, vaša Ekselencijo! -Nikanor Para
vie-ne-traimo-hleb-krov-nad-glavom-i-kaput-zadovoljavamo-se-malo-vazduha-vaa-ekselencijo
Imućnost razdvaja ljude. Siromaštvo ih spaja. Ti imaš nešto šećera, a ja nemam; Ja pozajmim malo od tebe. Sledećeg meseca ti možda nećeš imati brašna: e pa, daću ti ja malo mog. -Rej Čarls
imunost-razdvaja-ljude-siromatvo-ih-spaja-ti-ima-neto-eera-a-ja-nemam-ja-pozajmim-malo-od-tebe-sledeeg-meseca-ti-moda-nee-imati-brana-e-pa-dau-ti-ja
Nije dovoljno samo živeti! – reče leptir, Potrebno je imati malo sunca, malo slobode i malo cveća! -Hans Kristijan Andersen
nije-dovoljno-samo-iveti-ree-leptir-potrebno-imati-malo-sunca-malo-slobode-i-malo-cvea