Znate šta je ironično? Što još i danas kad mi govore o njemu, pridavaju sićušnu, neprimetnu, a za mene još kako razornu zamenicu ’tvoj’.


znate-ironino-to-jo-i-danas-kad-mi-govore-o-njemu-pridavaju-unu-neprimetnu-a-za-mene-jo-kako-razornu-zamenicu-tvoj
znatetaironičnoŠtojodanaskadmigovorenjemupridavajusićununeprimetnuzamenekakorazornuzamenicu’tvoj’znate štaje ironičnoŠto jošjoš ii danasdanas kadkad mimi govoregovore oo njemupridavaju sićušnuza menemene jošjoš kakokako razornurazornu zamenicuzamenicu ’tvoj’znate šta ješta je ironičnoŠto još ijoš i danasi danas kaddanas kad mikad mi govoremi govore ogovore o njemua za meneza mene jošmene još kakojoš kako razornukako razornu zamenicurazornu zamenicu ’tvoj’znate šta je ironičnoŠto još i danasjoš i danas kadi danas kad midanas kad mi govorekad mi govore omi govore o njemua za mene jošza mene još kakomene još kako razornujoš kako razornu zamenicukako razornu zamenicu ’tvoj’Što još i danas kadjoš i danas kad mii danas kad mi govoredanas kad mi govore okad mi govore o njemua za mene još kakoza mene još kako razornumene još kako razornu zamenicujoš kako razornu zamenicu ’tvoj’

Od svih izuma masovne komunikacije do danas slike još uvek govore jezik koji je razumljiv najvećem broju ljudi. -Volt Dizni
od-svih-izuma-masovne-komunikacije-do-danas-slike-jo-uvek-govore-jezik-koji-razumljiv-najveem-broju-ljudi
Bilo je to jednom, davno, u životu još lepom. Možda mi se činio težak tada, ali kad mislim o njemu sa ovoga mesta, želeo bih da se vrati. -Meša Selimović
bilo-to-jednom-davno-u-ivotu-jo-lepom-moda-mi-se-inio-teak-tada-ali-kad-mislim-o-njemu-ovoga-mesta-eleo-bih-da-se-vrati
I svaki put kad je povrediš, nekoliko dana će te izbegavati, a posle toga će te voleti još više, još jače. Nažalost, to ti je žena koja te voli svim ...
i-svaki-put-kad-povredi-nekoliko-dana-e-te-izbegavati-a-posle-toga-e-te-voleti-jo-vie-jo-jae-naalost-to-ti-ena-koja-te-voli-svim