Znate šta je ljepše vidjeti od mladog zaljubljenog para?- Stariji bračni par, koji je zajedno podnio sve životne udarce, spletke sudbine, koji je zajedno prošao sve bolove, proživio srećne i tužne trenutke. Par koji se unatoč svemu još uvijek voli. Dva stara tijela u kojima kucaju dva mlada srca i ona ista ljubav kao na početku.


znate-ljepe-vidjeti-od-mladog-zaljubljenog-para-stariji-bra-koji-zajedno-podnio-sve-ivotne-udarce-spletke-sudbine-koji-zajedno-proao-sve-bolove
milica jakovljević mir-jamznatetaljepevidjetiodmladogzaljubljenogparastarijibračnikojizajednopodniosveživotneudarcespletkesudbineproaoboloveproživiosrećnetužnetrenutkeseunatočsvemujouvijekvolidvastaratijelakojimakucajudvamladasrcaonaistaljubavkaonapočetkuznate štaje ljepšeljepše vidjetividjeti odod mladogmladog zaljubljenogstariji bračnibračni parkoji jeje zajednozajedno podniopodnio svesve životneživotne udarcespletke sudbinekoji jeje zajednozajedno prošaoprošao svesve boloveproživio srećnesrećne ii tužnetužne trenutkepar kojikoji sese unatočunatoč svemusvemu jošjoš uvijekuvijek volidva starastara tijelatijela uu kojimakojima kucajukucaju dvadva mladamlada srcasrca ii onaona istaista ljubavljubav kaokao nana početkuznate šta ješta je ljepšeje ljepše vidjetiljepše vidjeti odvidjeti od mladogod mladog zaljubljenogstariji bračni parkoji je zajednoje zajedno podniozajedno podnio svepodnio sve životnesve životne udarcekoji je zajednoje zajedno prošaozajedno prošao sveprošao sve boloveproživio srećne isrećne i tužnei tužne trenutkepar koji sekoji se unatočse unatoč svemuunatoč svemu jošsvemu još uvijekjoš uvijek volidva stara tijelastara tijela utijela u kojimau kojima kucajukojima kucaju dvakucaju dva mladadva mlada srcamlada srca isrca i onai ona istaona ista ljubavista ljubav kaoljubav kao nakao na početku

Volite se kad niste zajedno. To je prava ljubav. Ko ume da voli samo kad je zajedno, taj ne pravi pitanje s kim je. -Duško Radović
volite-se-kad-niste-zajedno-to-prava-ljubav-ko-ume-da-voli-samo-kad-zajedno-taj-ne-pravi-pitanje-s-kim
Pomisli na sve te milione koji žive zajedno, a ne vole to, i mrze svoj posao, a plaše se da ga ne izgube, nije čudo što im lica izgledaju tako kao što izgledaju. -Čarls Bukovski
pomisli-na-sve-te-milione-koji-ive-zajedno-a-ne-vole-to-i-mrze-svoj-posao-a-plae-se-da-ga-ne-izgube-nije-udo-to-im-lica-izgledaju-tako-kao-to
Dolaziti zajedno je početak, ostati zajedno je napredak, raditi zajedno je uspeh. -Henri  Ford
dolaziti-zajedno-poetak-ostati-zajedno-napredak-raditi-zajedno-uspeh
San koji sanjaš sam je samo san. San koji sanjate zajedno je stvarnost. -Džon Lenon
san-koji-sanja-sam-samo-san-san-koji-sanjate-zajedno-stvarnost