Znate, stvarno sam kreten kad sam smoren. Tada tražim nevolju. Nikada nisam odrastao. Ja sam klošar i pijanac. Dajte mi par pića i obračunaću se sa celim svetom.


znate-stvarno-sam-kreten-kad-sam-smoren-tada-traim-nevolju-nikada-nisam-odrastao-ja-sam-kloar-i-pijanac-dajte-mi-pia-i-obraunau-se-celim-svetom
Čarls bukovskiznatestvarnosamkretenkadsmorentadatražimnevoljunikadanisamodrastaojakloarpijanacdajtemipićaobračunaćusecelimsvetomstvarno samsam kretenkreten kadkad samsam smorentada tražimtražim nevoljunikada nisamnisam odrastaoja samsam klošarklošar ii pijanacdajte mimi parpar pićapića ii obračunaćuobračunaću sese sasa celimcelim svetomstvarno sam kretensam kreten kadkreten kad samkad sam smorentada tražim nevoljunikada nisam odrastaoja sam klošarsam klošar iklošar i pijanacdajte mi parmi par pićapar pića ipića i obračunaćui obračunaću seobračunaću se sase sa celimsa celim svetom

Nagnula se i poljubila me, smejući se: ,,stvarno si prljavi stari pokvarenjak!Dok sam bio mali vjerovao sam da je novac najvažnija stvar na svijetu. Sada kada sam odrastao, sada to znam.U osnovi, nisam se vratio u Apple da se obogatim. Bio sam jako srećan u životu i već sam bio bogat. Kada sam imao 25 godina moje bogatstvo je iznosilo oko 100 miliona dolara. Tada sam odlučio da ne dopustim da mi to upropasti život. Nema načina da ikada potrošiš toliko bogatstvo a ja ne smatram da je bogatstvo nešto sa čime bih dokazao svoju inteligenciju.Kroz moju karijeru šta sam učinio je to je da sam obratio pažnju na svaku notu i svaku reč koju sam otpevao – ukoliko sam poštovao pesmu. Ukoliko to nisam mogao preneti na slušaoca tada nisam useo.Kroz moju karijeru koliko sam išta učinio to je da sam obratio pažnju na svaku notu i svaku riječ koju sam otpjevao – ukoliko sam poštovao pjesmu. Ukoliko to nisam mogao prenijeti na slušaoca tada nisam uspio.Kroz moju karijeru koliko sam išta učinio to je da sam obratio pažnju na svaku notu i svaku riječ koju sam otpjevao - ukoliko sam poštovao pjesmu. Ukoliko to nisam mogao prenijeti na slušaoca tada nisam uspio