Znate, stvarno sam kreten kad sam smoren. Tada tražim nevolju. Nikada nisam odrastao. Ja sam klošar i pijanac. Dajte mi par pića i obračunaću se sa celim svetom.


znate-stvarno-sam-kreten-kad-sam-smoren-tada-traim-nevolju-nikada-nisam-odrastao-ja-sam-kloar-i-pijanac-dajte-mi-pia-i-obraunau-se-celim-svetom
Čarls bukovskiznatestvarnosamkretenkadsmorentadatražimnevoljunikadanisamodrastaojakloarpijanacdajtemipićaobračunaćusecelimsvetomstvarno samsam kretenkreten kadkad samsam smorentada tražimtražim nevoljunikada nisamnisam odrastaoja samsam klošarklošar ii pijanacdajte mimi parpar pićapića ii obračunaćuobračunaću sese sasa celimcelim svetomstvarno sam kretensam kreten kadkreten kad samkad sam smorentada tražim nevoljunikada nisam odrastaoja sam klošarsam klošar iklošar i pijanacdajte mi parmi par pićapar pića ipića i obračunaćui obračunaću seobračunaću se sase sa celimsa celim svetom

Nagnula se i poljubila me, smejući se: ,,stvarno si prljavi stari pokvarenjak!
nagnula-se-i-poljubila-me-smejui-se-stvarno-prljavi-stari-pokvarenjak-zatim-u-u-spvau-sobu-bio-sam-ponovo-zaljubljen-uvalio-sam-se-u-nevolju
Dok sam bio mali vjerovao sam da je novac najvažnija stvar na svijetu. Sada kada sam odrastao, sada to znam. -Oskar Vajld
dok-sam-bio-mali-vjerovao-sam-da-novac-najvanija-stvar-na-svijetu-sada-kada-sam-odrastao-sada-to-znam