Znati ne znači biti. Naučeno morate pokušati preneti u svakodnevni život.   Želimo li uspeti u ovom svetu, moramo najpre posedovati samopouzdanje, a zatim samopožrtvovnost.


znati-ne-znai-biti-naueno-morate-pokuati-preneti-u-svakodnevni-ivot-elimo-li-uspeti-u-ovom-svetu-moramo-najpre-posedovati-samopouzdanje-a-zatim
blez paskalznatineznačibitinaučenomoratepokuatiprenetisvakodnevniživotŽelimoliuspetiovomsvetumoramonajpreposedovatisamopouzdanjezatimsamopožrtvovnostznati nene značiznači bitinaučeno moratemorate pokušatipokušati prenetipreneti uu svakodnevnisvakodnevni životživotŽelimoŽelimo lili uspetiuspeti uu ovomovom svetumoramo najprenajpre posedovatiposedovati samopouzdanjezatim samopožrtvovnostznati ne značine znači bitinaučeno morate pokušatimorate pokušati prenetipokušati preneti upreneti u svakodnevniu svakodnevni životsvakodnevni životživotŽelimoŽelimo liŽelimo li uspetili uspeti uuspeti u ovomu ovom svetumoramo najpre posedovatinajpre posedovati samopouzdanjea zatim samopožrtvovnost

Želimo li uspeti u ovom svetu, moramo najpre posedovati samopouzdanje, a zatim samopožrtvovanost. -Blez Paskal
elimo-li-uspeti-u-ovom-svetu-moramo-najpre-posedovati-samopouzdanje-a-zatim-samoportvovanost
Znati ne znači biti. Naučeno morate pokušati preneti u svakodnevni život. -Blez Paskal
znati-ne-znai-biti-naueno-morate-pokuati-preneti-u-svakodnevni-ivot
Znati mnoge stvari ne znači biti mudar. -Heraklit
znati-mnoge-stvari-ne-znai-biti-mudar
Na ovom se svetu može biti samo na gubitku. -Borislav Pekić
na-ovom-se-svetu-moe-biti-samo-na-gubitku