Znati ne znači biti. Naučeno morate pokušati preneti u svakodnevni život.   Želimo li uspeti u ovom svetu, moramo najpre posedovati samopouzdanje, a zatim samopožrtvovnost.


znati-ne-znai-biti-naueno-morate-pokuati-preneti-u-svakodnevni-ivot-elimo-li-uspeti-u-ovom-svetu-moramo-najpre-posedovati-samopouzdanje-a-zatim
blez paskalznatineznačibitinaučenomoratepokuatiprenetisvakodnevniživotŽelimoliuspetiovomsvetumoramonajpreposedovatisamopouzdanjezatimsamopožrtvovnostznati nene značiznači bitinaučeno moratemorate pokušatipokušati prenetipreneti uu svakodnevnisvakodnevni životživotŽelimoŽelimo lili uspetiuspeti uu ovomovom svetumoramo najprenajpre posedovatiposedovati samopouzdanjezatim samopožrtvovnostznati ne značine znači bitinaučeno morate pokušatimorate pokušati prenetipokušati preneti upreneti u svakodnevniu svakodnevni životsvakodnevni životživotŽelimoŽelimo liŽelimo li uspetili uspeti uuspeti u ovomu ovom svetumoramo najpre posedovatinajpre posedovati samopouzdanjea zatim samopožrtvovnost

Želimo li uspeti u ovom svetu, moramo najpre posedovati samopouzdanje, a zatim samopožrtvovanost.Znati ne znači biti. Naučeno morate pokušati preneti u svakodnevni život.Znati mnoge stvari ne znači biti mudar.Teško je podneti neuspeh, ali još teže nikada ne pokušati uspeti.Na ovom se svetu može biti samo na gubitku.Ako želite biti srećni na ovom svetu onda budite korisni.